PhD Theses

Dotychczas w Katedrze Plastycznej Preróbki Metali zostały obronione 93 prace doktorskie.

Wykaz prac doktorskich z zakresu plastycznej przeróbki metali obronionych w KPPM od 1949 r.

Lp.


Nazwisko i imię
Tytuł pracy doktorskiej
Promotor – data nadania stopnia
1Bazan Jerzy
Poślizg w kotlinie walcowania
prof. dr Igor Pawłow, Technologiczny Instytut Stali w Moskwie – 21.05.1956
2Leskiewicz Wacław
Wpływ wielkości gniotu na nierównomierność odkształceń plastycznych i jakość kęsisk płaskich
doc. dr inż. Zygmunt Jasiewicz – 28.03.1957
3Wasiunyk Piotr
Siła odkształcenia przy kuciu pierścieni łożysk tocznych na kuźniarkach
prof. dr inż. Zygmunt Jasiewicz – 21.03.1961
4Żarnowski Władysław
Nagrzewanie wsadu dla walcowania profili drobnych przy zmiennym ich zapotrzebowaniu przez walcownię
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 19.12.1961
5Polek Zygmunt
Kalibrowanie walców pielgrzymowych do walcowania rur na zimno
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 26.06.1962
6Wosiek Eugeniusz
Zagadnienie rozkładu nacisku metalu na walce przy walcowaniu na zimno
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 6.11.1962
7Madej Jan
Prędkość walcowania profilów regularnych
doc. dr inż. Jerzy Bazan – 10.12.1963
8Morawiecki Marian
Parametry głębokiego tłoczenia blach ze stali niskowęglowej
prof. mgr inż. Marian Schneider – 29.06.1964
9Szyndler Robert
Badania metodą izotopową wpływu wielkości nacisku jednostkowego oraz kształtu odkuwki na wielkość zużycia wykroju w warunkach dotłaczania
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 29.06.1964
10Gablankowski Leszek
Warunki równowagi trzpienia i zmienność strefy odkształcenia w procesie ciągnienia rur na trzpieniu swobodnym
prof. mgr inż. Marian Schneider – 26.06.1967
11Kotupow Christo, Bułgaria
Zależność parametrów siłowych od gatunku stali przy walcowaniu blach grubych na walcowni L2300 w hucie im. Lenina w Bułgarii
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 26.06.1967
12Nowakowski Andrzej
Parametry siłowe i technologiczne procesu walcowania stali w wykrojach skrzynkowych
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 19.05.1969
13Łojek Kazimierz
Wielkość i rozkład naprężeń oraz kinematyka płynięcia metalu przy kuciu odkuwek ze zwiększonymi prędkościami odkształceń
doc. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 7.12.1970
14Sadok Lucjan
Badania nad procesem swobodnego ciągnienia rur w warunkach tarcia hydrodynamicznego
doc. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 7.12.1970
15Jaglarz Zbigniew
Porównanie parametrów siłowych i technologicznych przy walcowaniu profilów dwuteowych w złożeniach dwu- i czterowalcowych
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 28.06.1971
16Kazanecki Jan
Rozkład nacisku jednostkowego w strefie odkształcenia przy walcowaniu tulei rurowych w dwuwalcowej walcarce skośnej typu Mannesmanna
doc. dr hab. inż. Jan Madej – 26.03.1973
17Weroński Wiesław
Badania wyprzedzenia i poszerzenia w procesie wzdłużnego walcowania profili okresowo zmiennych
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 26.03.1973
18Kasprzyk Krzysztof
Badanie nacisków w procesie wzdłużnego walcowania profili okresowo zmiennych
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 26.03.1973
19Hansel Ginter
Wielkość poszerzenia stali ferrytycznych wysokochromowych przy walcowaniu na gorąco
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 15.12.1973
20Lipski Tadeusz
Badanie rozkładu i wielkości nacisków jednostkowych oraz wydłużania i poszerzenia w procesie walcowania matrycowego odkuwek na walcarkach kuźniczych
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 25.02.1974
21Kuś Lesław
Wpływ ruchu obrotowego ciągadła na technologiczne parametry procesu ciągnienia okrągłych prętów pełnych
prof. dr inż. Jerzy Bazan – 15.06.1974
22Malinowski Henryk
Wpływ kształtu narzędzia i gatunku materiału na parametry siłowe przy wydłużaniu
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 7.10.1974
23Kuczera Szczepan
Siłowe i kinematyczne parametry walcowania rur w walcarce pielgrzymowej
doc. dr hab. inż. Jan Madej – 10.03.1975
24Pietrzyk Maciej
Bilans energetyczny procesu walcowania na zimno taśm ze stali St2, N9E i H17
doc. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz – 16.06.1975
25Korzemski Jerzy
Badanie wpływu posuwu i gniotu na kinematykę płynięcia oraz rozkład naprężeń przy wydłużaniu metalu na płaskich kowadłach
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 26.06.1975
26Pilszak Augustyn
Kompleksowe badania procesu walcowania tulei rurowych ze stali 0H17N4G8 w dwuwalcowej walcarce skośnej typu Mannesmanna
doc. dr hab. inż. Jan Madej – 27.06.1975
27Łapkowski Wiesław
Badanie wpływu parametrów technologicznych procesu prasowania ciekłego metalu na własności mechaniczne i jakość zewnętrzną odkuwek
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 6.10.1975
28Mentel Florian
Kinematyka płynięcia metalu oraz rozkład i wielkość nacisku przy kuciu odkuwek okrągłych na prasach w matrycach otwartych
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 6.10.1975
29Harabasz Wojciech
Wpływ technologii kucia na rozkład i wielkość odkształceń przy wydłużaniu dużych wlewków
doc. dr hab. inż. Robert Szyndler – 29.10.1975
30Łuksza Janusz
Badania naprężeń własnych w prętach stalowych ulepszonych cieplnie przed ciągnieniem
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 23.02.1976
31Sińczak Jan
Poszukiwanie optymalnych warunków temperatury i prędkości odkształcenia celem otrzymania dużych odkształceń
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 28.06.1976
32Grabowski Stanisław
Kompleksowe badania procesu walcowania tulei rurowych ze stali 1H18N9T w trójwalcowej walcarce skośnej ze szczególnym uwzględnieniem kalibrowania walców
doc. dr hab. inż. Marian Morawiecki – 15.11.1976
33Madej Wiesław
Zależności pomiędzy parametrami siłowymi i technologicznymi przy walcowaniu w układzie kwadrat-owal
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 15.11.1976
34Baran Ryszard
Wpływ odkształceń plastycznych przy wykrawaniu na własności magnetyczne blach prądnicowych
doc. dr hab. inż. Marian Morawiecki – 27.06.1977
35Nowak Rajmund
Wpływ gniotu na zmianę granicy plastyczności blach grubych ze stali konstrukcyjnej węglowej typu St3
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 27.06.1977
36Dyja Henryk
Proces walcowania blach platerowanych wstępnie połączonych wybuchem
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 24.10.1977
37Kielan Jerzy
Dobór optymalnych parametrów technologicznych procesu wytwarzania odkuwek matrycowych z zastosowaniem wysokotemperaturowej obróbki cieplno-mechanicznej
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 19.12.1977
38Kostrzyński Jan
Badanie wpływu kształtu odkuwki i czoła stempla na wielkość nacisku przy kuciu pierścieni łożysk tocznych na kuźniarkach
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 13.03.1978
39Łabuda Elżbieta
Dobór optymalnych parametrów układu wykrojów kwadrat-romb-kwadrat
prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz – 28.05.1979
40Kubiński Wiktor
Analiza parametrów geometrycznych i kinematycznych oraz odkształceń przy dziurowaniu w trójwalcowej walcarce skośnej
prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek – 28.05.1979
41Skołyszewski Andrzej
Optymalizacja procesu ciągnienia rur na korku swobodnym ze szczególnym uwzględnieniem odkształceń zbędnych
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Wosiek – 25.02.1980
42Szczepanik Stefan
Wpływ parametrów kucia matrycowego na własności fizyczne i mechaniczne stali spiekanych
doc. dr hab. inż. Robert Szyndler – 25.02.1980
43Nowak Ryszard
Proces kucia matrycowego stali stopowych w warunkach izotermicznych
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 30.06.1980
44Turczyn Stanisław
Analiza procesu walcowania blach i taśm stalowych w warunkach adiabatycznych
doc. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – 29.06.1981
45Mruk Eugeniusz
Parametry technologiczne i siłowe walcowania na zimno taśm stalowych po różnych zabiegach cieplnych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaglarz – 29.06.1981
46Wójtowicz Stanisław
Badania nad procesem ciągnienia walcówki po mechanicznym usuwaniu zgorzeliny
doc. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 21.12.1981
47Kajtoch Jerzy
Analiza parametrów geometrycznych procesu walcowania rur w złożeniach trzy- i czterowalcowych ławy przepychowej
prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek – 1.03.1982
48Świder Jacek
Analiza procesu ciągnienia rur bimetalicznych na korku swobodnym
doc. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 29.03.1982
49Skalski Mirosław
Badanie parametrów technologicznych w procesie walcowania na zimno łopatek sprężarki silników turbinowych
prof. dr hab. inż. Piotr Wasiunyk – 28.06.1982
50Suwart Rafał
Proces wyciskania tulejek z grubym dnem z blach stalowych
prof. dr hab. inż. Marian Morawiecki – 29.11.1982
51Kobic Józef
Optymalizacja technologii produkcji obręczy kół kolejowych
doc. dr hab. inż. Robert Szyndler – 28.03.1983
52Skwarek Grażyna
Opory odkształcenia przy walcowaniu ciągłym w temperaturze 900oC dla stali 1H18N9T
prof. dr inż. Wacław Leskiewicz – 20.12.1983
53Szulc Wojciech
Wybrane aspekty ciągnienia rur na korku swobodnym przez ciągadło obrotowe
prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 14.05.1985
54Gierulski Bogusław
Opór odkształcenia w procesie sekwencyjnych odkształceń plastycznych podczas walcowania blach na gorąco w układach ciągłych
doc. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – 14.05.1985
55Kowalski Jerzy Jan
Wpływ wybranych parametrów technologicznych na stan odkształcenia w procesie swobodnego rozkuwania pierścieni na trzpieniu
doc. dr inż. Bronisław Hoderny – 14.05.1985
56Kowalski Ludwik
Wpływ wielkości gniotów końcowych na własności mechaniczne drutów liniarskich
prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 14.05.1985
57Nguyen Le Minh, Wietnam
System wykrojów kształtująco-wydłużających do walcowania prętów sześciokątnych ze stali węglowej i automatowej
doc. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – 2.12.1985
58Malinowski Zbigniew
Analiza procesu swobodnego spęczania w oparciu o metodę pasmowych pól prędkości
prof. dr hab. inż. Robert Szyndler – 24.11.1986
59Głowacki Mirosław
Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do analizy przestrzennego stanu naprężeń i odkształceń plastycznych
doc. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk – 28.09.1987
60Urbański Stanisław
Naprężenia i odkształcenia w procesie swobodnego ciągnienia rur przez obrotowe ciągadło
prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 28.09.1987
61Klimkiewicz Bogdan
Zachowanie się materiałów plastycznie niejednorodnych w procesie swobodnego spęczania
prof. dr hab. inż. Robert Szyndler – 15.02.1988
62Kajzer Stanisław
Warunki odkształcenia w procesie walcowania przez matrycę
prof. dr inż. Jerzy Ludyga – 26.09.1988
63Kuźmiński Zbigniew
Walcowanie taśm ze stali nierdzewnej 1H18N9T w podwyższonych temperaturach
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – 30.06.1989
64Aslam Tariq, Pakistan
Wpływ czynników eksploatacyjnych na żywotność walców roboczych walcowni zimnych
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski – 9.10.1989
65Paćko Marek
Teoretyczna i doświadczalna analiza stanu odkształcenia w procesie ciągnienia profili okrągłych
prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok – 22.01.1990
66Majta Janusz
Analityczna i eksperymentalna ocena rozkładu własności mechanicznych w pełnych okrągłych wyrobach ciągnionych
doc. dr hab. inż. Janusz Łuksza – 25.11.1991
67Śleboda Tomasz
Wpływ odkształcania na gorąco na własności stopu Al-Cu o zawartości 5,5 % miedzi otrzymanego metodą metalurgii proszków
dr hab. inż. Stefan Szczepanik, prof. AGH – 28.06.1999
68Rumiński Maciej
Stan odkształcenia oraz rozkład własności mechanicznych w ciągnionych rurach stalowych
dr hab. inż. Janusz Łuksza, prof. AGH – 29.11.1999
69Wojtaszek Marek
Wpływ kształtowania na gorąco na własności kompozytów aluminiowych wzmocnionych włóknami ceramicznymi
dr hab. inż. Stefan Szczepanik, prof. AGH – 17.04.2000
70Michałowski Mirosław
Proces walcowania wyrobów długich ze wzdłużnym podziałem pasma w aspekcie poprawy jakości i zużycia energii
dr hab. inż. Stanisław Turczyn, prof. AGH – 10.07.2001
71Burdek Marek
Stan odkształcenia w procesach wieloprzepustowego walcowania i ciągnienia
prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza – 25.03.2002
72Bator Adam
Rozwój struktury stali niskowęglowych i mikrostopowych jako efekt przeróbki plastycznej w zakresie dwufazowym
dr hab. inż. Janusz Majta – 22.09.2003
73Łukaszek-Sołek Aneta
Modelowanie systemu produkcyjnego kuźni matrycowej
dr hab. inż. Jan Sińczak, prof. AGH – 27.10.2003
74Dziedzic Michał
Ocena wpływu wysokotemperaturowej obróbki cieplno-plastycznej na skład fazowy i własności mechaniczne blach ze stali ferrytyczno-martenzytycznych
dr hab. inż. Stanisław Turczyn, prof. AGH – 22.05.2006
75Stefańska-Kądziela Monika
Odkształcanie plastyczne w warunkach dynamicznego obciążenia
dr hab. inż. Janusz Majta, prof. AGH – 05.06.2006
76Wiśniewski Bartosz
Wpływ temperatury odkształcania na gorąco oraz warunków chłodzenia na mikrostrukturę i własności spiekanych stali
prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik – 04.12.2006
77Skubisz Piotr
Określenie warunków kształtowania objętościowego stopów Mg-Al-Zn na ciepło
dr hab. inż. Jan Sińczak, prof. AGH – 22.10.2007
78Fludzińska Katarzyna
Wpływ przeróbki plastycznej na własności stopu Ni-Al otrzymanego metodą metalurgii proszków
prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik – 03.12.2007
79Muszka Krzysztof
Wpływ rozdrobnienia struktury na mechanizmy umocnienia stali niskowęglowych odkształcanych plastycznie
dr hab. inż. Janusz Majta, prof. AGH – 31.03.2008
80Stadnik Rafał
Proces kształtowania elementów rurowych ciśnieniem cieczy
prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki – 21.04.2008
81Bednarek Sylwia
Kucie wybranych dwufazowych stopów tytanu w warunkach izotermicznych
prof. dr hab. inż. Jan Sińczak – 6.07.2009
82Szajding Katarzyna
Wpływ energii drgań ultradźwiękowych na proces ciągnienia przez dzielone ciągadło
prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza – 27.09.2010
83Wielgus Michał
Własności mechaniczne wyrobów ciągnionych z dużą niejednorodnością akumulacji odkształcenia
prof. dr hab. inż. Janusz Majta – 18.04.2011
84Doniec Karolina
Mikrostrukturalne aspekty ograniczonej plastyczności materiałów o strukturach silnie rozdrobnionych
prof. dr hab. inż. Janusz Majta – 26.09.2011
85Kowalski Józef
MZachowanie się wad wewnętrznych w procesie kucia ciężkich wlewków ze stali nadeutektoidalnych
prof. dr hab. inż. Jan Sińczak – 27.05.2013
86Chyła Piotr
Studium procesu walcowania kul stalowych w walcarkach skośnych
prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki – 30.06.2014
87Marcin Kwiecień
Wieloskalowa analiza mechanizmów umocnienia w materiałach wielowarstwowych wytworzonych z wykorzystaniem przeróbki plastycznej
prof. dr hab. inż. Janusz Majta – 28.01.2019
88Paulina Lisiecka-Graca
Wpływ historii odkształcenia na mechanizmy umocnienia materiałów wielofazowych i umacnianych wydzieleniowo
dr hab. inż. Krzysztof Muszka – 25.02.2019
89Łukasz Lisiecki
Wpływ zmiany stopnia przerobu plastycznego na powstawanie pęknięć w wielooperacyjnych procesach kucia
prof. dr hab. inż. Jan Sińczak – 25.02.2019
90Szymon Bajda
Badania układów wielowarstwowych zbudowanych z materiałów ultradrobnoziarnistych utleniających się powierzchniowo
prof. dr hab. inż. Michał Krzyżanowski – 30.09.2019
91Oleksandr Lypchanskyi
Wpływ niejednorodności odkształcenia dwufazowego stopu tytanu na własności wyrobów kutych
Dr hab. inż. Tomasz Śleboda, prof. AGH – 10.02.2020
92Remigiusz Błoniarz
Wpływ rozdrobnienia mikrostruktury na własności mechaniczne stali mikrostopowych odkształcanych w warunkach obciążeń dynamicznych
prof. dr hab. inż. Janusz Majta – 06.07.2020
93Krystian Zyguła
Cieplno-mechaniczna przeróbka plastyczna stopów tytanu z grupy β, otrzymywanych z proszków elementarnych
dr hab. inż. Marek Wojtaszek, prof. AGH – 11.10.2021