Habilitation Dissertations (PL)

Dotychczas w Katedrze Plastycznej Preróbki Metali zostało obronionych 28 rozpraw habilitacyjnych.

Wykaz rozpraw habilitacyjnych z zakresu plastycznej przeróbki metali wykonanych w KPPM od 1949 r.

Lp.

Nazwisko i imię
Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Data nadania stopnia
1Wasiunyk Piotr
Rozkład i wielkość naprężeń przy kuciu odkuwek w matrycach zamkniętych
10.03.1964
2Wosiek Eugeniusz
Zastosowanie modelu ciała lepko-plastycznego do badania sił i naprężeń w procesie spęczania
29.06.1966
3Madej Jan
Studium kotliny odkształcenia przy walcowaniu skośnym ze szczególnym uwzględnieniem parametrów siłowych i technologicznych
03.02.1969
4Morawiecki Marian
Wielkość nacisku w procesie walcowania
12.06.1972
5Szyndler Robert
Wielkość sił w procesie kucia na szybkobieżnych młotach matrycowych
19.06.1972
6Polek Zygmunt
Nowe aspekty procesu walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych
19.06.1972
7Jaglarz Zbigniew
Badania i analiza walcowania kształtowników stopkowych w Polsce
19.02.1973
8Sadok Lucjan
Nowe aspekty ciągnienia rur w warunkach tarcia hydrodynamicznego
10.01.1977
9Nowakowski Andrzej
Nierównomierność odkształceń w procesie walcowania prętów okrągłych w walcowniach dużych
19.09.1977
10Weroński Wiesław, Politechnika Lubelska w Lublinie
Nowe analityczne aspekty procesu walcowania na gorąco profili okresowo zmiennych
16.03.1981
11Pietrzyk Maciej
Walcowanie wyrobów płaskich – modele matematyczne
30.09.1983
12Kazanecki Jan
Teoretyczne i technologiczne aspekty walcowania rur w walcarkach Assela
24.11.1986
13Chałupczak Jacek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Rozpęczanie hydromechaniczne w zastosowaniu do kształtowania trójników i czwórników
17.04.1987
14Łuksza Janusz
Analityczna ocena odkształceń zbędnych w procesie ciągnienia pełnych wyrobów cylindrycznych
12.10.1987
15Gorecki Wilhelm, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Wpływ tarcia na chropowatość powierzchni taśm i blach stalowych walcowanych na zimno
5.10.1987
16Gałkin Aleksander Michajłowicz, Moskiewski Instytut Stali i Stopów
Badania plastometryczne metali i stopów
01.10.1990
17Szczepanik Stefan
Teoretyczne i technologiczne aspekty kucia spiekanych stali
27.05.1991
18Sińczak Jan
Analiza nacisków i odkształceń w niekonwencjonalnych procesach kucia matrycowego
29.03.1993
19Malinowski Zbigniew
Prognozowanie pól naprężeń metodą elementów skończonych w materiałach poddawanych dużym odkształceniom plastycznym
10.04.1995
20Kusiak Jan
Zastosowanie technik optymalizacyjnych w symulacji procesów plastycznej przeróbki metali
23.10.1995
21Krzyżanowski Michał, Ukraińska Akademia Nauk, Dniepropietrowsk, Ukraina
Umocnienie powierzchniowe stopów żelaza przy wykorzystaniu nagrzewania plazmowego
15.01.1996
22Turczyn Stanisław
Czynnik geometryczny strefy odkształcenia a powstawanie wad wewnętrznych i wad kształtu wyrobów walcowanych
18.12.1995
23Kubiński Wiktor
Określenie odkształceń oraz nacisku metalu na narzędzia podczas dziurowania w prasowalcarce
17.05.1999
24Majta Janusz
Complete model for niobium-microalloyed steels deformed under hot working conditions
22.01.2001
25Śleboda Tomasz
Cieplno-mechaniczna przeróbka stopów FeAl
12.05.2014
26Łukaszek-Sołek Aneta
Application of Dynamic Material Model Method in Drop Forging Processes
21.03.2016
27Krzysztof Muszka
Wieloskalowa analiza efektów zmiennej drogi odkształcenia w kształtowaniu mikrostruktury i własności
01.07.2016
28Wojtaszek Marek
Opracowanie i weryfikacja cieplno – mechanicznych parametrów przeróbki plastycznej wyprasek z dwufazowego stopu tytanu
17.12.2018