Studia podyplomowe

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali organizuje:

 

 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie nowej wiedzy na temat Studia Podyplomowe procesów przeróbki plastycznej stosowanych w produkcji wyrobów tzw. długich tj. walcówki, prętów, rur, taśm, i kształtowników. Ukończenie studiów podyplomowych wpłynie na poszerzenie wiedzy kadry inżynierskiej zatrudnionej w realizacji różnych etapów produkcji wyrobów długich, począwszy od procesów projektowania i kontrolowania technologii a skończywszy na prowadzeniu linii produkcyjnej i odbioru jakościowego. Przekazywana wiedza będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania począwszy od doboru wsadu, jego  nagrzewania przed przeróbka plastyczną, przeróbki plastycznej na gorąco, ciepło i zimno, przeróbki termomechanicznej, oraz procesów towarzyszących. Prowadzone w ramach studiów podyplomowych wykłady i ćwiczenia pozwolą również na uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i nowych materiałów konstrukcyjnych, podstaw projektowania i analizy mechanicznej przeróbki plastycznej, symulacji komputerowej oraz systemów CAD/CAM w zakresie zarówno procesów wytwarzania, jak i kontrolowania rozwoju mikrostruktury, jakości powierzchni, kontrolowania procesu tworzenia się zgorzeliny, własności mechanicznych i jakości wyrobów gotowych. Absolwent studiów podyplomowych będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat obecnie stosowanych nowoczesnych technologii produkcji wyrobów długich oraz istniejących na świecie tendencji ich rozwoju.

 

 

Celem studiów z zakresu Kuźnictwa jest zdobycie i poszerzenie wiadomości między innymi z zakresu teorii i praktyki odkształcalności metali i stopów. Student zdobędzie umiejętności sterowania procesami kształtowania objętościowego dla uzyskania pożądanej mikrostruktury i własności. Uczestnictwo w studiach umożliwi podniesienie kwalifikacji na potrzeby przemysłu kuźniczego. Celem szczegółowym jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi osiągnięciami naukowymi w zakresie kształtowania materiałów i ich własności, najnowszymi narzędziami wspomagania projektowania procesów kucia swobodnego i matrycowego, prasowania i innych dziedzin kształtowania objętościowego, w tym kucia precyzyjnego na zimno i ciepło. Szczególny nacisk położony jest na specjalizację w zakresie wspomagania projektowania, analizy procesów kucia i prasowania swobodnego, półswobodnego i matrycowego, a także prognozowania własności wyrobów, w oparciu o programy bazujące na metodzie elementów skończonych (MES), tj.: QForm, TTSteel, FormFEM.