Koła naukowe w KPPM

Zainteresowania naukowe studentów, pokrywające się z obszarem działalności Katedry rozwijane są w kołach naukowych. Szerokie kontakty z przemysłem owocują częstymi wizytami w zakładach produkcyjnych - w kraju i za granicą. Wyjazdy te są dla studentów doskonałą okazją do praktycznego pogłębienia zdobytej podczas studiów wiedzy jak i do wspólnej integracji. Ponadto studenci działający w kołach naukowych mają okazję do pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowań naukowych, biorąc czynny udział w organizowanych cyklicznie studenckich sesjach naukowych. Pracownicy Katedry wspierają aktywność przyszłych inżynierów, sprawując opiekę nad następującymi kołami naukowymi: